Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

Deklaracje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja DOP – 1 składana przez  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
* wzór wypełnienia deklaracji
Deklaracja DOP – 2 składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
* wzór wypełnienia deklaracji
Deklaracja DOP – 3 składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
* wzór wypełnienia deklaracji
Deklaracja DOP – 4 składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
* wzór wypełnienia deklaracji

 


Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, np.

  • zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • zmiany pojemności pojemnika na odpady komunalne,
  • zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
  • przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Elbląg określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku − uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

źródło: http://gok.elblag.eu/s/16/deklaracje

 

Pliki dołączone do informacji:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017