Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

Kontakt dla kontrahentów

             Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
                      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   
     
dane rejestrowe       Dyrektor Spółki
  NIP 5783125340                                                  
  
Marek Cymerys  
  REGON 367431388                                           telefon  662 027 100  
   KRS 0000685469              e-mail:   marek.cymerys@epgk.pl  
godziny pracy biura    Dyrektor ds usług
    od poniedziałku do piątku  
    Marek Zabłocki
 
 7:00 - 15:00
                                    
   telefon  664 429 305  

      e-mail:  marek.zablocki@epgk.pl  
sekretariat spółki    Dyrektor ds finansowych  
  centrala  55/232 64 08               
                                        
Jolanta Manowska  
    faks  55/232 45 31                            
   
telefon   698 944 685  
   epgk@epgk.pl         e-mail: jolanta.manowska@epgk.pl
konto bankowe    Kierownik działu organizacyjno - prawnego  
 PEKAO Bank Pekao S.A.    Maria Brejdak  
49 1240 2265 1111 0010 7381  8134      telefon  604 099 151  
 
    e-mail: maria.brejdak@epgk.pl  

                                                                       

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników a w związku z tym informujemy, iż:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Szańcowej 1
2.       Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest mailowo pod adresem: iodo@epgk.pl
3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę (Pracownicy i Współpracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
5.       
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
6.       
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych
7.       
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.        podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9.       
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 

 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017