Przejdź do głównych treści Przejdź do głównego menu

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul Szańcowej 1, 82-300 Elbląg.

Spółka przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 2. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 4. na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej iodo@epgk.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 RODO.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez nasz Zakład. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. Prawa dostępu do danych osobowych,
 2. Prawa do ich sprostowania,
 3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony osobiście przez Państwa w naszej siedzibie, za pomocą korespondencji papierowej lub mailowo bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@epgk.pl . Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Inspektorem Ochrony Danych w Elblądzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest Pani Monika Zygmunt – Jakuć z którą  można się z nim skontaktować:


Monitoring

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres Spółki lub mailem na adres: iodo@epgk.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna?

Celem przetwarzania Państwa  danych osobowych w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • realizacja obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane na podstawie przepisów obowiązującego prawa organom uprawnionym do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Zakład w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów oraz ochrony mienia.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane?

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 1 miesiąca ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania .

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile wynika to z przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Żądania realizacji w/w praw prosimy kierować na adres:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • elektronicznie na adres e-mail: iodo@epgk.pl
 • listownie na adres: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg

 Więcej informacji dotyczących realizacji Państwa praw do ochrony danych dostępnych jest poniżej.


Informacje dotyczące realizacji praw

Wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą mogą Państwo:

 • złożyć osobiście w siedzibie Spółki  Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg
 • wysłać elektronicznie na adres e-mail: iodo@epgk.pl
 • wysłać listownie na adres: 

We wniosku konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Spółka skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe i nie zostanie wskazana inna forma.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.


 

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Elbląskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Elblągu w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I. Administrator danych osobowych oraz Inspektor ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EPGK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szańcowej 1 w Elblągu. Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy przez adres: iod@epgk.pl

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
- dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
- w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą „bezowijania” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
- skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook – firmie Meta Platforms na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych reguł pod adresem: https://www.facebook.com/policies_center/

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Meta Platforms regulacji dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa:
Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00
Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją Spółki Meta Platforms.

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Meta Platforms oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

X. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

 

 

Szybki kontakt
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA (55) 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1, Z3, N1, N3 ORAZ UPRZĄTNIĘCIE ZWIERZĄT POWYPADKOWYCH

sektor Z - zamieszkały, sektor N- niezamieszkały
wewn. 3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z4, Z5, N4, N5

sektor Z - zamieszkały,sektor N- niezamieszkały

 

wewn. 4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA, PŁATNOŚCI, FAKTURY wewn. 5
KASA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości w mieście
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA wewn. 9
Podczas  sezonu zimowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.